爱站生活小工具

当前位置:首页 > 生活服务 > 圣经查询 > 约书亚记

旧约 - 约书亚记(Joshua)第15章

第1句

和合本 犹大支派按着宗族拈阄所得之地是在尽南边,到以东的交界,向南直到寻的旷野。
拼音版 Yóudà zhīpaì àn zhe zōngzú niānjiū suǒ de zhī dì shì zaì jìn nánbiān, dào Yǐdōng de jiāo jiè, xiàng nán zhídào Xún de kuàngye.
吕振中 犹大人的支派、按家族拈阄所得的地是延到以东边界,向南直到寻的旷野、南方的尽边。
新译本 犹大支派按着家族抽签所得的地业,是极南的部分,达到以东的边境,去到南边寻的旷野。
现代译 犹大支族各家所分得的土地如下:他们的土地往南伸展到以东边界,到寻旷野的最南端。
当代译 犹大族按家族抽签分得的土地,向南面伸展到最南端寻的荒野,以东的边界。
思高本 犹大支派的子孙按照家族,抽签分得的土地是在极南部,以厄东边境为界,南至亲旷野。
文理本 犹大支派、循其室家、掣签而得之地、其境至以东之边陲、南至寻野、
修订本 犹大支派按着宗族抽签所得之地是在最南端,到以东的边界,往南直到寻的旷野。
KJV 英 This then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families; even to the border of Edom the wilderness of Zin southward was the uttermost part of the south coast.
NIV 英 The allotment for the tribe of Judah, clan by clan, extended down to the territory of Edom, to the Desert of Zin in the extreme south.

第2句

和合本 他们的南界,是从盐海的尽边,就是从朝南的海汊起,
拼音版 Tāmende nán jiè shì cóng Yánhǎi de jìn bian, jiù shì cóng chaó nán de hǎi chà qǐ,
吕振中 他们的南界是盐海的尽边,从朝南的海汊起;
新译本 他们南方的疆界是从盐海的极南部分起,就是从南边的海湾起;
现代译 这南边地界是从死海南端开始,
当代译 南面的边界起自盐海南端的海湾,
思高本 南方的边界起自盐海顶端,即海湾南端,
文理本 其南界、自盐海之隅、向南之澳、
修订本 他们南边的地界是从盐海的顶端,就是朝南的海湾开始,
KJV 英 And their south border was from the shore of the salt sea, from the bay that looketh southward:
NIV 英 Their southern boundary started from the bay at the southern end of the Salt Sea,

第3句

和合本 通到亚克拉滨坡的南边,接连到寻,上到加低斯巴尼亚的南边,又过希斯仑,上到亚达珥,绕到甲加,
拼音版 Tōng dào Yàkèlābāng pō de nánbiān, jiē lián dào Xún, shàng dào Jiādīsībāníyà de nánbiān, yòu guō Xīsīlún, shàng dào Yàdá Er, rǎo dào Jiǎjiā,
吕振中 伸出亚克拉滨坡的南边,过寻,上加低斯巴尼亚的南边,又过希斯崙,上亚达珥,绕甲加,
新译本 伸到亚克拉滨山坡的南边,经过寻,上到加低斯.巴尼亚的南边,又经过希斯仑,再上到亚达珥,绕过甲加,
现代译 往南从亚克拉滨隘口到寻,又从加低斯巴尼亚南方往北,经过希斯仑,直到亚达珥,再转向甲加,
当代译 沿亚克拉滨山坡之南,经寻的荒野,北上至加低斯巴尼亚之南,经过希斯仑,直上亚达珥,再绕过甲加、
思高本 沿阿刻辣宾山坡之南,经亲旷野,上至卡德士巴尔乃亚之南,再由此经过赫兹龙,上至阿达尔,再绕过卡尔卡,
文理本 出亚克拉滨阪之南、延及于寻、由加低斯巴尼亚之南、通希斯仑、至亚达珥、转至甲加、
修订本 通到亚克拉滨斜坡的南边,经过寻,上到加低斯.巴尼亚的南边,又经过希斯仑,上到亚达珥,转到甲加,
KJV 英 And it went out to the south side to Maalehacrabbim, and passed along to Zin, and ascended up on the south side unto Kadeshbarnea, and passed along to Hezron, and went up to Adar, and fetched a compass to Karkaa:
NIV 英 crossed south of Scorpion Pass, continued on to Zin and went over to the south of Kadesh Barnea. Then it ran past Hezron up to Addar and curved around to Karka.

第4句

和合本 接连到押们,通到埃及小河,直通到海为止。这就是他们的南界。
拼音版 Jiē lián dào yē men, tōng dào Aijí xiǎo hé, zhí tōng dào hǎi wéizhǐ. zhè jiù shì tāmende nán jiè.
吕振中 过押们,出埃及小河;界线的终点是海∶这是他们(传统∶你们)的南界。
新译本 经过押们,伸展到埃及河,疆界直通到海;这就是他们南方的疆界。
现代译 直到押扪,再顺着埃及边境的河流到地中海。这就是犹大支族南边的地界。
当代译 押们、埃及小河,直到地中海岸为止;
思高本 穿过阿兹孟直到埃及小河,而後廷至大海:以上是他们南方的边界。
文理本 由此至押们与埃及溪、至海为极、是为南界、○
修订本 再经过押们,顺着埃及溪谷,这地界直通到海为止。这就是你们南边的地界。
KJV 英 From thence it passed toward Azmon, and went out unto the river of Egypt; and the goings out of that coast were at the sea: this shall be your south coast.
NIV 英 It then passed along to Azmon and joined the Wadi of Egypt, ending at the sea. This is their southern boundary.

第5句

和合本 东界是从盐海南边到约旦河口。北界是从约旦河口的海汊起,
拼音版 Dōng jiè shì cóng Yánhǎi nánbiān dào Yuēdànhé kǒu. bei jiè shì cóng Yuēdànhé kǒu de hǎi chà qǐ,
吕振中 东界是盐海、到约但河口。北边的界是从约但河口的海汊起;
新译本 东方的疆界是从盐海直到约旦河口。北方的疆界是从约旦河口的海湾起,
现代译 东边的地界是死海,往上到约旦河流入死海的进口处。北边的地界从那进口处开始,
当代译 东面以盐海为边界,直到约旦河口,
思高本 东方的边界是自盐海直到约但河口;北方的边界是起自约但河口的海湾,
文理本 其东界、即盐海、至约但河口、其北界、自海澳、即约但河口、
修订本 东边的地界是从盐海到约旦河口。北边的地界是从约旦河口的海湾开始,
KJV 英 And the east border was the salt sea, even unto the end of Jordan. And their border in the north quarter was from the bay of the sea at the uttermost part of Jordan:
NIV 英 The eastern boundary is the Salt Sea as far as the mouth of the Jordan. The northern boundary started from the bay of the sea at the mouth of the Jordan,

第6句

和合本 上到伯曷拉,过伯亚拉巴的北边,上到流便之子波罕的磐石。
拼音版 Shàng dào bǎi hé lā, guō bǎi Yàlābā de beibiān, shàng dào Liúbiàn zhī zǐ bō hǎn de pánshí.
吕振中 那界线上伯曷拉,过伯亚拉巴的北边;又上如便的儿子波罕的石头;
新译本 上到伯.曷拉,经过伯.亚拉巴的北边,再上到流本的儿子波罕的盘石那里;
现代译 延伸到伯曷拉,俯视约旦河谷那山岭的北方,往北到波罕石(波罕是吕便的儿子),
当代译 边界又从约旦河口的海湾开始到伯曷拉、经过伯亚拉巴北面,直到吕便的儿子波罕所立的分界石为止;
思高本 上至贝特曷革拉,经过贝特阿拉巴北部,上至勒乌本人波罕的盘石;
文理本 至伯曷拉、经伯亚拉巴之北、至流便裔波罕之石、
修订本 这地界上到伯.曷拉,经过伯.亚拉巴的北边,这地界上到吕便之子波罕的磐石。
KJV 英 And the border went up to Bethhogla, and passed along by the north of Betharabah; and the border went up to the stone of Bohan the son of Reuben:
NIV 英 went up to Beth Hoglah and continued north of Beth Arabah to the Stone of Bohan son of Reuben.

第7句

和合本 从亚割谷往北,上到底璧,直向河南亚都冥坡对面的吉甲。又接连到隐示麦泉,直到隐罗结,
拼音版 Cóng Yàgē gǔ wǎng bei, shàng dàoDǐbì, zhí xiàng hé nánYàdōumíng pō duìmiàn de Jíjiǎ. yòu jiē lián dào Yǐnshìmaì quán, zhí tōng dào Yǐnluojié,
吕振中 又从亚割山谷往北上底璧,直向溪谷南边亚都冥坡对面的吉甲;那界线过到隐示麦水,其终点就在隐罗结;
新译本 又从亚割谷上到底璧,再北转到河的南边亚都冥山坡对面的吉甲去;又经过隐.示麦水泉,直通到隐.罗结;
现代译 再从「灾难谷」到底璧,往北到吉甲(吉甲面对谷的南面亚都冥隘口)。地界再延伸到隐示麦泉,通往隐罗结,
当代译 又从亚割谷北上底璧,到谷南亚都冥斜坡对面吉甲的地方,连接隐示麦泉,直伸展到隐罗结为止;
思高本 再由此上至德彼尔,沿阿苛尔山谷,往北转向位於谷南的阿杜明山坡对面的革里罗特,再经默士水泉,直到洛革耳泉。
文理本 又自亚割谷而北、至底璧、沿吉甲、即亚都冥阪相对之所、在河之南、经隐示麦泉、至隐罗结、
修订本 这地界是从亚割谷往北上到底璧,直向亚都冥斜坡对面的吉甲,就是河的南边,这地界再经过隐.示麦泉,直通到隐.罗结。
KJV 英 And the border went up toward Debir from the valley of Achor, and so northward, looking toward Gilgal, that is before the going up to Adummim, which is on the south side of the river: and the border passed toward the waters of Enshemesh, and the goings out thereof were at Enrogel:
NIV 英 The boundary then went up to Debir from the Valley of Achor and turned north to Gilgal, which faces the Pass of Adummim south of the gorge. It continued along to the waters of En Shemesh and came out at En Rogel.

第8句

和合本 上到欣嫩子谷,贴近耶布斯的南界(耶布斯就是耶路撒冷)。又上到欣嫩谷西边的山顶,就是在利乏音谷极北的边界。
拼音版 Shàng dào Xīnnènzǐ gǔ, tiē jìn Yébùsī de nán jiè ( Yébùsī jiù shì Yēlùsǎleng ). yòu shàng dào Xīnnèn gǔ xībiān de shāndǐng, jiù shì zaì Lìfáyīn gǔ jí bei de biānjiè.
吕振中 那界线又上欣嫩子平谷、到耶布斯的南阪坡[耶布斯就是耶路撒冷];界线又上西边欣嫩平谷东面的山顶,就在利乏音山谷北面的尽边;
新译本 再上到欣嫩子谷,到达耶布斯南面的山坡,耶布斯就是耶路撒冷;又上到欣嫩子谷西边的山顶,就是在利乏音的北端;
现代译 沿着欣嫩子谷到山南面的耶布斯城(就是耶路撒冷),再从这里往上到欣嫩谷西边的山顶,就是利乏音谷的北端,
当代译 然后再沿着欣嫩子谷而上,直达耶布斯(即耶路撒冷)南面的边界,再来到欣嫩谷西面的山顶,即利乏音山谷的北端;
思高本 以後再由此沿本希农山谷而上,直达耶步斯,即耶路撒冷的南侧,再上至俯视本希农山谷西方的山顶,这山位於勒法因平原的北端。
文理本 由此而往欣嫩子谷、至耶布斯、即耶路撒冷之南、上及欣嫩谷西之山巅、在利乏音谷之北极、
修订本 这地界又上到欣嫩子谷,耶布斯斜坡的南方,耶布斯就是耶路撒冷,这地界又上到欣嫩谷西边对面的山顶,就是在利乏音谷的最北端。
KJV 英 And the border went up by the valley of the son of Hinnom unto the south side of the Jebusite; the same is Jerusalem: and the border went up to the top of the mountain that lieth before the valley of Hinnom westward, which is at the end of the valley of the giants northward:
NIV 英 Then it ran up the Valley of Ben Hinnom along the southern slope of the Jebusite city (that is, Jerusalem). From there it climbed to the top of the hill west of the Hinnom Valley at the northern end of the Valley of Rephaim.

第9句

和合本 又从山顶延到尼弗多亚的水源,通到以弗仑山的城邑,又延到巴拉(巴拉就是基列耶琳)。
拼音版 Yòu cóng shāndǐng yán dào Nífúduōyà de shuǐ yuán, tōng dào Yǐfúlún shān de chéngyì, yòu yán dào Bālā ( Bālā jiù shì Jīliè Yélín ).
吕振中 那界线又从山顶延到尼弗多亚的水源,出到以弗崙山那些城;又折到巴拉、就是基列耶琳;
新译本 又从山顶转到尼弗多亚的水泉,伸展到以弗仑山的众城;又转到巴拉,巴拉就是基列.耶琳;
现代译 又延到尼弗多亚泉,到以弗伦山附近的城镇,然后转向巴拉(又叫基列耶琳),
当代译 从山顶的边界又转向尼弗多亚泉,直到以弗仑山的各城,再转到巴拉(即基列耶琳);
思高本 再由这山顶转向乃费托亚水泉,直到厄斐龙山,然後转向巴阿拉,──即克黎雅特耶阿陵。
文理本 自此山巅、至尼弗多亚泉、及以弗仑山诸邑、延至巴拉、即基列耶琳、
修订本 这地界又从山顶延伸到尼弗多亚水泉,通到以弗仑山的城镇,这地界又延伸到巴拉,巴拉就是基列.耶琳。
KJV 英 And the border was drawn from the top of the hill unto the fountain of the water of Nephtoah, and went out to the cities of mount Ephron; and the border was drawn to Baalah, which is Kirjathjearim:
NIV 英 From the hilltop the boundary headed toward the spring of the waters of Nephtoah, came out at the towns of Mount Ephron and went down toward Baalah (that is, Kiriath Jearim).

第10句

和合本 又从巴拉往西绕到西珥山,接连到耶琳山的北边(耶琳就是基撒仑)。又下到伯示麦过亭纳,
拼音版 Yòu cóng Bālā wǎng xī rǎo dào Xīershān, jiē lián dào Yélín shān de beibiān ( Yélín jiù shì jī sǎ lún ). yòu xià dào Bǎishìmaì guō Tíngnà,
吕振中 又从巴拉往西绕到西珥山,过到耶琳山阪坡的北边[耶琳就是基撒崙];又下伯示麦,过亭纳;
新译本 又从巴拉向西绕到西珥山,经过耶琳山坡的北边,耶琳就是基撒仑;又下到伯.示麦,经过亭纳;
现代译 绕过巴拉西边到以东山区,接连耶林山北边(又叫基撒仑山),往下到伯示麦,过亭纳,
当代译 从巴拉边界又向西绕到西珥山,连接到北面的耶琳山坡(即基撒仑),然后直下伯示麦,穿过亭纳;
思高本 再从巴阿拉向西折向肥依尔山,绕过耶阿陵即革撒隆山脊北部,下至贝特舍默士,经过提默纳,
文理本 自巴拉转西、至西珥山、经耶琳山之北、耶琳即基撒仑、下至伯示麦、越亭纳、
修订本 这地界又从巴拉往西绕到西珥山,经过耶琳山斜坡的北边,耶琳就是基撒仑,从那里又下到伯.示麦,经过亭拿,
KJV 英 And the border compassed from Baalah westward unto mount Seir, and passed along unto the side of mount Jearim, which is Chesalon, on the north side, and went down to Bethshemesh, and passed on to Timnah:
NIV 英 Then it curved westward from Baalah to Mount Seir, ran along the northern slope of Mount Jearim (that is, Kesalon), continued down to Beth Shemesh and crossed to Timnah.

第11句

和合本 通到以革伦北边,延到施基仑,接连到巴拉山,又通到雅比聂,直通到海为止。
拼音版 Tōng dào Yǐgélún beibiān, yán dào Shījīlún, jiē lián dào Bālā shān. yòu tōng dào Yǎbǐniè, zhí tōng dào hǎi wéizhǐ.
吕振中 出到北边以革伦的阪坡,折到施基崙,过巴拉山,出雅比聂,界线的终点是海。
新译本 伸展到以革伦北面的山坡,转到施基仑,经过巴拉山,伸展到雅比聂,直通到海为止。
现代译 然后往以革伦北边的山,再转向施基仑,经巴拉山到雅比聂,直到地中海。
当代译 延续到以革伦山脊北部,再绕过施基仑,经巴拉山和雅比聂,直到地中海为止,
思高本 直至厄刻龙山脊北部,再绕过史加龙,经巴阿拉山,直到雅贝乃耳,最後至海为止。
文理本 出以革伦之北、延及施基伦、经巴拉山、至雅比聂、极于海、
修订本 这地界通到以革伦斜坡的北边。这地界又延伸到施基仑,经过巴拉山到雅比聂,这地界直通到海为止。
KJV 英 And the border went out unto the side of Ekron northward: and the border was drawn to Shicron, and passed along to mount Baalah, and went out unto Jabneel; and the goings out of the border were at the sea.
NIV 英 It went to the northern slope of Ekron, turned toward Shikkeron, passed along to Mount Baalah and reached Jabneel. The boundary ended at the sea.

第12句

和合本 西界就是大海和靠近大海之地,这是犹大人按着宗族所得之地四围的交界。
拼音版 Xī jiè jiù shì dà hǎi hé kàojìn dà hǎi zhī dì. zhè shì Yóudà rén àn zhe zōngzú suǒ de zhī dì sìwéi de jiāo jiè.
吕振中 西界是大海和海的沿岸。这是犹大人按家族所得四围的地界。
新译本 西方的疆界就是大海和海岸。这是犹大人按着家族所得四围的境界。
现代译 地中海就是犹大支族西边的边界。犹大家族的人就是住在这地区里。
当代译 西面的边界是地中海和沿岸一带。以上是犹大人根据家族所得地业的界线。
思高本 西方的边界以大海海滨为界:以上是犹大子孙按照家族所分得的地区四周的边界。
文理本 西界大海、此乃犹大族四周之界、循其室家、
修订本 西边的地界就是大海和沿海一带之地。这是犹大人按着宗族所得之地四围的边界。
KJV 英 And the west border was to the great sea, and the coast thereof. This is the coast of the children of Judah round about according to their families.
NIV 英 The western boundary is the coastline of the Great Sea. These are the boundaries around the people of Judah by their clans.

第13句

和合本 约书亚照耶和华所吩咐的,将犹大人中的一段地,就是基列亚巴,分给耶孚尼的儿子迦勒。亚巴是亚衲族的始祖(基列亚巴就是希伯仑)。
拼音版 Yuēshūyà zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de, jiāng Yóudà rén zhōng de yī duàn dì, jiù shì Jīlièyàbā, fèn gei Yéfúní de érzi Jiālè. yà bā shì Yànà zú de shǐzǔ ( Jīlièyàbā jiù shì Xībǎilún ).
吕振中 约书亚照永恒主所吩咐他的、将犹大人中一分地业、基列亚巴、分给了耶孚尼的儿子迦勒;亚巴是亚衲人的祖[基列亚巴就是希伯崙]。
新译本 约书亚照着耶和华所吩咐的,把犹大人的一份地业,就是基列.亚巴,分给了耶孚尼的儿子迦勒;亚巴是亚衲人的祖先。基列.亚巴就是希伯仑。
现代译 约书亚遵照上主的命令把犹大一部份土地分给犹大支族耶孚尼的儿子迦勒。迦勒得到希伯仑,就是属於亚衲父亲亚巴的城。
当代译 约书亚又依照上帝的命令,在犹大族所分得的土地之中划出基列亚巴,也就是希伯仑来,分给耶孚尼的儿子迦勒。亚巴是亚衲人的祖先。
思高本 若苏厄遵照上主的吩咐,将犹大子孙中的一部分土地,即克黎雅特阿尔巴,分给了耶孚乃的儿子加肋布。阿尔巴是阿纳克的祖先,阿尔巴即是赫贝龙。
文理本 约书亚遵耶和华命、于犹大族中、以亚衲族祖基列亚巴邑、即希伯仑、予耶孚尼子迦勒为业、
修订本 约书亚照耶和华所指示的,把犹大人中的一份土地,就是基列.亚巴,分给耶孚尼的儿子迦勒。亚巴是亚衲族的祖先,基列.亚巴就是希伯仑。
KJV 英 And unto Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children of Judah, according to the commandment of the LORD to Joshua, even the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron.
NIV 英 In accordance with the LORD'S command to him, Joshua gave to Caleb son of Jephunneh a portion in Judah--Kiriath Arba, that is, Hebron. (Arba was the forefather of Anak.)

第14句

和合本 迦勒就从那里赶出亚衲族的三个族长,就是示筛、亚希幔、挞买。
拼音版 Jiālè jiù cóng nàli gǎn chū Yànà zú de sān gè zúzhǎng, jiù shì Shìshāi, Yàxīmàn, Tàmǎi.
吕振中 迦勒就从那里把亚衲人的三个儿子、示筛、亚希幔、挞买、赶出;他们是亚衲人的后代。
新译本 迦勒把亚衲人的三个子孙,就是示筛、亚希幔、挞买,从那里赶出去;他们是亚衲人的后代。
现代译 他把亚衲叁个儿子的后代赶出城;这些人是示筛族、亚希幔族,和挞买族。
当代译 迦勒赶走了住在那里的亚衲族的叁个族长示筛、亚希幔和挞买,
思高本 加肋布从那里赶走了阿纳克的叁个子孙:舍瑟、阿希曼和塔耳买;他们是阿纳克的後代。
文理本 迦勒驱亚衲三子、示筛、亚希幔、挞买、
修订本 迦勒从那里赶出亚衲的三族,就是亚衲族的示筛人、亚希幔人和挞买人。
KJV 英 And Caleb drove thence the three sons of Anak, Sheshai, and Ahiman, and Talmai, the children of Anak.
NIV 英 From Hebron Caleb drove out the three Anakites--Sheshai, Ahiman and Talmai--descendants of Anak.

第15句

和合本 又从那里上去,攻击底璧的居民,这底璧从前名叫基列西弗。
拼音版 Yòu cóng nàli shàng qù, gōngjī Dǐbì de jūmín, zhè Dǐbì cóng qián míng jiào Jīlièxīfú.
吕振中 他又从那里上去攻击底璧的居民;底璧从前名叫基列西弗。
新译本 他又从那里上去攻击底璧的居民;底璧从前名叫基列.西弗。
现代译 迦勒又从那里攻打底璧的居民。(这城以前叫基列西弗。)
当代译 再从那儿起兵攻打底璧,底璧以前的名字是基列西弗;
思高本 加肋布又从那里上去,攻打了德彼尔居民。──德彼尔以前叫克黎雅特色费尔。
文理本 自此往攻底璧居民、底璧昔名基列西弗、
修订本 他又从那里上去,攻击底璧的居民,这底璧从前名叫基列.西弗。
KJV 英 And he went up thence to the inhabitants of Debir: and the name of Debir before was Kirjathsepher.
NIV 英 From there he marched against the people living in Debir (formerly called Kiriath Sepher).

第16句

和合本 迦勒说:“谁能攻打基列西弗,将城夺取,我就把我女儿押撒给他为妻。”
拼音版 Jiālè shuō, shuí néng gōngdǎ Jīlièxīfú jiāng chéng duó qǔ, wǒ jiù bǎ wǒ nǚér Yēsǎ gei tā wéi qì.
吕振中 迦勒说∶「谁能击破基列西弗,将城攻取,我就把我的女儿押撒给他为妻。」
新译本 迦勒说:“谁能攻打基列.西弗,把基列.西弗夺取,我就把我的女儿押撒给他作妻子。”
现代译 迦勒说:「谁攻下基列西弗,我就把女儿押撒嫁给他。」
当代译 迦勒说:“谁攻下底璧,我就把女儿押撒嫁给他。”
思高本 加肋布说:「谁能征服或拿下克黎雅特色费尔,我便将我的女儿阿革撒给他为妻。」
文理本 迦勒曰、击基列西弗而取之者、我必以女押撒妻之、
修订本 迦勒说:"谁能攻打基列.西弗,夺取那城,我就把我女儿押撒嫁给他。"
KJV 英 And Caleb said, He that smiteth Kirjathsepher, and taketh it, to him will I give Achsah my daughter to wife.
NIV 英 And Caleb said, "I will give my daughter Acsah in marriage to the man who attacks and captures Kiriath Sepher."

第17句

和合本 迦勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂夺取了那城,迦勒就把女儿押撒给他为妻。
拼音版 Jiālè xiōngdi Jīnàsī de érzi 'Etuóniè duó qǔ le nà chéng, Jiālè jiù bǎ nǚér Yēsǎ gei tā wéi qì.
吕振中 迦勒的兄弟基纳斯的儿子俄陀聂攻取了那城,迦勒就把女儿押撒给他为妻。
新译本 迦勒的兄弟基纳斯的儿子俄陀聂夺取了那城,迦勒就把女儿押撒给他作妻子。
现代译 迦勒的弟弟基纳斯的儿子俄陀聂攻取了那城;於是迦勒把女儿押撒给他作妻子。
当代译 迦勒的兄弟基纳斯的儿子俄陀聂攻陷了那城,迦勒便把他的女儿押撒嫁给他。
思高本 加肋布的弟兄,刻纳次的儿子敖特尼夺下了那城,加肋布便将自己的女儿阿革撒给他为妻。
文理本 迦勒弟基纳斯子俄陀聂取之、迦勒遂妻以女押撒、
修订本 迦勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂夺取了那城,迦勒就把女儿押撒嫁给他。
KJV 英 And Othniel the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it: and he gave him Achsah his daughter to wife.
NIV 英 Othniel son of Kenaz, Caleb's brother, took it; so Caleb gave his daughter Acsah to him in marriage.

第18句

和合本 押撒过门的时候,劝丈夫向她父亲求一块田,押撒一下驴,迦勒问她说:“你要什么?”
拼音版 Yēsǎ guō mén de shíhou, quàn shàn fú xiàng tā fùqin qiú yī kuaì tián, Yēsǎ yī xià lü, Jiālè wèn tā shuō, nǐ yào shénme.
吕振中 押撒过门的时候,怂恿丈夫向她父亲求块田地;押撒一下驴,迦勒问她说∶「你要什么?」
新译本 押撒出嫁的时候,怂恿丈夫向她父亲求一块田地;押撒一下驴,迦勒问她:“你要什么?”
现代译 结婚的那一天,俄陀聂怂恿〔希伯来文是:她怂恿俄陀聂〕押撒去向她父亲要一块田地。押撒下了驴;迦勒问她要甚麽,
当代译 押撒出嫁的时候,便劝丈夫向她父亲要一块田。迦勒看见她跨下驴,便问她说:“你想要甚麽?”
思高本 阿革撒快过门的时候,丈夫劝她向她的父亲要求一块田地。阿革撒一下驴,加肋布便向她说:「 要什麽?」
文理本 于归时、劝夫求田于父、女既下驴、迦勒曰、尔何欲、
修订本 押撒来的时候,催促丈夫向她父亲要一块田。押撒一下驴,迦勒就对她说:"你要什么?"
KJV 英 And it came to pass, as she came unto him, that she moved him to ask of her father a field: and she lighted off her ass; and Caleb said unto her, What wouldest thou?
NIV 英 One day when she came to Othniel, she urged him to ask her father for a field. When she got off her donkey, Caleb asked her, "What can I do for you?"

第19句

和合本 她说:“求你赐福给我,你既将我安置在南地,求你也给我水泉。”她父亲就把上泉下泉赐给她。
拼音版 Tā shuō, qiú nǐ cì fú gei wǒ, nǐ jì jiāng wǒ ānzhì zaì nán dì, qiú nǐ ye gei wǒ shuǐ quán. tā fùqin jiù bǎ shàng quán xià quán cìgei tā.
吕振中 她说∶「请将一件祝福礼给我;你既给我住南地,求你也给我一块有水的盆地。」她父亲就把上盆地和下盆地都给了她。
新译本 她回答:“求你给我祝福;你既然把南地给了我,求你也把水泉给我。”她父亲就把上泉和下泉都给了她。
现代译 她说:「我要水泉,因为你给我的地是乾地。」於是迦勒把上泉下泉都给了她。
当代译 押撒回答说:“请你赐福给我吧,你既然把南面的旱地给了我,就求你再赐我一个水泉好了。”於是,她父亲就把上泉和下泉都给了她。
思高本 阿革撒答说:「请你给我一件礼物;你既把我安置於南方的旱地,求你也将水泉给我。」她的父亲就把上泉和下泉赐给了她。
文理本 曰、求锡嘏于我、父既嫁我于南土、请赐我以泉、遂以上下泉予之、○
修订本 她说:"求你给我福分;你既然把我安置在尼革夫地,求你也给我水泉。"她父亲就把上泉和下泉都赐给她。
KJV 英 Who answered, Give me a blessing; for thou hast given me a south land; give me also springs of water. And he gave her the upper springs, and the nether springs.
NIV 英 She replied, "Do me a special favor. Since you have given me land in the Negev, give me also springs of water." So Caleb gave her the upper and lower springs.

第20句

和合本 以下是犹大支派按着宗族所得的产业。
拼音版 Yǐxià shì Yóudà zhīpaì àn zhe zōngzú suǒ de de chǎnyè.
吕振中 以下这些城是犹大人的支派按家族所得的产业。
新译本 以下是犹大支派按着家族所得的产业。
现代译 以下是犹大支族各家所得作为产业的土地。
当代译 下面记载的是犹大族按家族所分得的城镇:
思高本 以下是犹大支派子孙,按照家族分得的产业:
文理本 犹大支派、循其室家、所得之业如左、
修订本 这是犹大支派按着宗族所得的产业。
KJV 英 This is the inheritance of the tribe of the children of Judah according to their families.
NIV 英 This is the inheritance of the tribe of Judah, clan by clan:

第21句

和合本 犹大支派尽南边的城邑,与以东交界相近的,就是甲薛、以得、雅姑珥、
拼音版 Yóudà zhīpaì jìn nánbiān de chéngyì, yǔ Yǐdōng jiāo jiè xiāng jìn de, jiù shì Jiǎxuē, Yǐde, Yǎgūer,
吕振中 犹大支派尽南边的城、和以东交界相近的、是甲薛、以得、雅姑珥、
新译本 犹大支派极南边的众城,接近以东边界的,有:甲薛、以得、雅姑珥、
现代译 最南边靠近以东边境的城镇有:甲薛、以得、雅姑珥、
当代译 在最南面与以东边境接壤的城镇有甲薛、以得、雅姑珥、
思高本 犹大支派子孙在乃革布与厄东交界的城市,有卡贝责耳、阿辣得、雅古尔、
文理本 其近以东界、极南之邑、乃甲薛、以得、雅姑珥、
修订本 犹大支派最南端,靠近以东边界的城镇,是甲薛、以得、雅姑珥、
KJV 英 And the uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward the coast of Edom southward were Kabzeel, and Eder, and Jagur,
NIV 英 The southernmost towns of the tribe of Judah in the Negev toward the boundary of Edom were: Kabzeel, Eder, Jagur,

第22句

和合本 基拿、底摩拿、亚大达、
拼音版 Jīná, Dǐmóná, Yàdàdá,
吕振中 基拿、底摩拿、亚大达、
新译本 基拿、底摩拿、亚大达、
现代译 基拿、底摩拿、亚大达、
当代译 基拿、底摩拿、亚大达、
思高本 克纳狄摩纳、阿尔阿辣。
文理本 基拿、底摩拿、亚大达、
修订本 基拿、底摩拿、亚大达、
KJV 英 And Kinah, and Dimonah, and Adadah,
NIV 英 Kinah, Dimonah, Adadah,

第23句

和合本 基低斯、夏琐、以提楠、
拼音版 Jīdīsī, Xiàsuǒ, Yǐtínán,
吕振中 基低斯、夏琐、以提楠、
新译本 基低斯、夏琐、以提楠、
现代译 基低斯、夏琐、以提楠、
当代译 基低斯、夏琐、以提楠、
思高本 刻德士、哈祚尔、依特南、
文理本 基低斯、夏琐、以提楠、
修订本 基低斯、夏琐、以提楠、
KJV 英 And Kedesh, and Hazor, and Ithnan,
NIV 英 Kedesh, Hazor, Ithnan,

第24句

和合本 西弗、提练、比亚绿、
拼音版 Xīfú, Tíliàn, bǐyàlù,
吕振中 西弗、提链、比亚绿、
新译本 西弗、提炼、比亚绿、
现代译 西弗、提链、比亚绿、
当代译 西弗、提炼、比亚绿、
思高本 齐弗、特冷、贝阿罗特、
文理本 西弗、提链、比亚绿、
修订本 西弗、提鍊、比亚绿、
KJV 英 Ziph, and Telem, and Bealoth,
NIV 英 Ziph, Telem, Bealoth,

第25句

和合本 夏琐哈大他、加略希斯仑(加略希斯仑就是夏琐)、
拼音版 XiàsuǒHādà tā, JiālǜeXīsīlún ( Jiālǜexīsīlún jiù shì Xiàsuǒ ),
吕振中 夏琐哈大他、加略希斯崙[加略希斯崙就是夏琐]、
新译本 夏琐.哈大他、加略.希斯仑(加略.希斯仑就是夏琐)、
现代译 夏琐哈大他、加略希斯仑(就是夏琐)、
当代译 夏琐哈大他、加略希斯仑(即夏琐)、
思高本 哈祚尔哈达大、克黎约特赫兹龙──即哈祚尔、
文理本 夏琐哈大他、加略希斯仑、即夏琐、
修订本 夏琐.哈大他、加略.希斯仑,加略.希斯仑就是夏琐,
KJV 英 And Hazor, Hadattah, and Kerioth, and Hezron, which is Hazor,
NIV 英 Hazor Hadattah, Kerioth Hezron (that is, Hazor),

第26句

和合本 亚曼、示玛、摩拉大、
拼音版 Yàmàn, Shìmǎ, Mólādà,
吕振中 亚曼、示玛、摩拉大、
新译本 亚曼、示玛、摩拉大、
现代译 亚曼、示玛、摩拉大、
当代译 亚曼、示玛、摩拉大、
思高本 阿曼、舍玛、摩拉达、
文理本 亚曼、示玛、摩拉大、
修订本 亚曼、示玛、摩拉大、
KJV 英 Amam, and Shema, and Moladah,
NIV 英 Amam, Shema, Moladah,

第27句

和合本 哈萨迦大、黑实门、伯帕列、
拼音版 Hāsàjiādà, Hēishímén, Bǎipàliè,
吕振中 哈萨迦大、黑实门、伯帕列、
新译本 哈萨.迦大、黑实门、伯.帕列、
现代译 哈萨迦大、黑实门、伯帕列、
当代译 哈萨迦大、黑实门、伯帕列、
思高本 哈匝尔加达、赫士孟、贝特培肋特、
文理本 哈萨迦大、黑实门、伯帕列、
修订本 哈萨.迦大、黑实门、伯.帕列、
KJV 英 And Hazargaddah, and Heshmon, and Bethpalet,
NIV 英 Hazar Gaddah, Heshmon, Beth Pelet,

第28句

和合本 哈萨书亚、别是巴、比斯约他、
拼音版 Hāsàshūyà, Bièshìbā, Bǐsīyuētā,
吕振中 哈萨书亚、别是巴、和属别是巴的厢镇(传统∶比斯约他)、
新译本 哈萨.书亚、别是巴、比斯约他、
现代译 哈萨书亚、别是巴、比斯约他、
当代译 哈萨书亚、别是巴、比斯约他、
思高本 哈匝尔叔阿耳、贝尔舍巴及所属村镇、
文理本 哈萨书亚、别是巴、比斯约他、
修订本 哈萨.书亚、别是巴、比斯约他、
KJV 英 And Hazarshual, and Beersheba, and Bizjothjah,
NIV 英 Hazar Shual, Beersheba, Biziothiah,

第29句

和合本 巴拉、以因、以森、
拼音版 Bālā, Yǐyīn, Yǐsēn,
吕振中 巴拉、以因、以森、
新译本 巴拉、以因、以森、
现代译 巴拉、以因、以森、
当代译 巴拉、以因、以森、
思高本 巴阿拉、依因、厄曾、
文理本 巴拉、以因、以森、
修订本 巴拉、以因、以森、
KJV 英 Baalah, and Iim, and Azem,
NIV 英 Baalah, Iim, Ezem,

第30句

和合本 伊勒多腊、基失、何珥玛、
拼音版 Yī lè duō là, jī shī, Héermǎ,
吕振中 伊勒多腊、基失、何珥玛、
新译本 伊勒多腊、基失、何珥玛、
现代译 伊勒多腊、基失、何珥玛、
当代译 伊勒多腊、基失、何珥玛、
思高本 厄耳托拉得、革息耳、曷尔玛、
文理本 伊勒多腊、基失、何珥玛、
修订本 伊勒多腊、基失、何珥玛、
KJV 英 And Eltolad, and Chesil, and Hormah,
NIV 英 Eltolad, Kesil, Hormah,

第31句

和合本 洗革拉、麦玛拿、三撒拿、
拼音版 Xiǎn gé lā, maì mǎ ná, sān sǎ ná,
吕振中 洗革拉、麦玛拿、三撒拿、
新译本 洗革拉、麦连拿、三撒拿、
现代译 洗革拉、麦玛拿、叁撒拿、
当代译 洗革拉、麦玛拿、叁撒拿、
思高本 漆刻拉格、玛德玛纳、桑森纳、
文理本 洗革拉、麦玛拿、三撒拿、
修订本 洗革拉、麦玛拿、三撒拿、
KJV 英 And Ziklag, and Madmannah, and Sansannah,
NIV 英 Ziklag, Madmannah, Sansannah,

第32句

和合本 利巴勿、实忻、亚因、临门,共二十九座城,还有属城的村庄。
拼音版 Lì bā wù, shí xīn, yà yīn, lín mén, gòng èr shí jiǔ zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 利巴勿、实忻、亚因临门∶共二十九座城,还有属这些城的村庄。
新译本 利巴勿、实忻、亚因、临门,共二十九座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 利巴勿、实欣、亚因,和临门,共二十九座城,以及附近的村庄。
当代译 利巴勿、实忻、亚因、临门、共二十九座城和附近的乡村。
思高本 肋巴敖特、史耳新和恩黎孟:共计二十九座城和及所属村镇。
文理本 利巴勿、实忻、亚因、临门、共二十九邑、与其乡里、
修订本 利巴勿、实忻、亚因、临门,共二十九座城,还有所属的村庄。
KJV 英 And Lebaoth, and Shilhim, and Ain, and Rimmon: all the cities are twenty and nine, with their villages:
NIV 英 Lebaoth, Shilhim, Ain and Rimmon--a total of twenty-nine towns and their villages.

第33句

和合本 在高原有以实陶、琐拉、亚实拿、
拼音版 Zaì gāo yuán yǒu Yǐshí taó, suǒ lā, yà shí ná,
吕振中 在低原有以实陶、琐拉、亚实拿、
新译本 在高原有以实陶、琐拉、亚实拿、
现代译 在丘陵的城镇有:以实陶、琐拉、亚实拿、
当代译 在低地有十四座城包括以实陶、琐拉、亚实拿、
思高本 在盆地有厄市陶耳、祚辣、阿市纳、
文理本 在洼地有以实陶、琐拉、亚实拿、
修订本 在低地有以实陶、琐拉、亚实拿、
KJV 英 And in the valley, Eshtaol, and Zoreah, and Ashnah,
NIV 英 In the western foothills: Eshtaol, Zorah, Ashnah,

第34句

和合本 撒挪亚、隐干宁、他普亚、以楠、
拼音版 Sā/3 Nuóyà, yǐn gàn níng, Tāpǔyà, yǐ nán,
吕振中 撒挪亚、隐干宁、他普亚、以楠、
新译本 撒挪亚、隐.干宁、他普亚、以楠、
现代译 撒挪亚、隐干宁、他普亚、以楠、
当代译 撒挪亚、隐干宁、他普亚、以楠、
思高本 匝诺亚、恩加宁、塔普亚、厄南、
文理本 撒挪亚、隐干宁、他普亚、以楠、
修订本 撒挪亚、隐.干宁、他普亚、以楠、
KJV 英 And Zanoah, and Engannim, Tappuah, and Enam,
NIV 英 Zanoah, En Gannim, Tappuah, Enam,

第35句

和合本 耶末、亚杜兰、梭哥、亚西加、
拼音版 Yémò, Yàdùlán, Suōgē, Yàxījiā,
吕振中 耶末、亚杜兰、梭哥、亚西加、
新译本 耶末、亚杜兰、梭哥、亚西加、
现代译 耶末、亚杜兰、梭哥、亚西加、
当代译 耶末、亚杜兰、梭哥、亚西加、
思高本 雅尔慕特、阿杜蓝、索苛、阿则卡、
文理本 耶末、亚杜兰、梭哥、亚西加、
修订本 耶末、亚杜兰、梭哥、亚西加、
KJV 英 Jarmuth, and Adullam, Socoh, and Azekah,
NIV 英 Jarmuth, Adullam, Socoh, Azekah,

第36句

和合本 沙拉音,亚底他音,基底拉、基底罗他音,共十四座城,还有属城的村庄。
拼音版 Shālā yīn, yà dǐ tā yīn, jī dǐ lā, jī dǐ luō tā yīn, gòng shí sì zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 沙拉音、亚底他音、基底拉、基底罗他音∶十四座城,还有属这些城的村庄。
新译本 色拉音、亚底他音、基底拉、基底罗他音,共十四座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 沙拉音、亚底他音、基底拉,和基底罗他音,共十四座城,以及附近的村庄。
当代译 沙拉音、亚底他音、基底拉、基底罗他音和附近的乡村。
思高本 沙阿辣因、阿狄塔殷、革德辣及革德洛塔殷:共计十四座城和所属村镇。
文理本 沙拉音、亚底他音、基底拉、基底罗他音、共十四邑、与其乡里、
修订本 沙拉音、亚底他音、基底拉、基底罗他音,共十四座城,还有所属的村庄。
KJV 英 And Sharaim, and Adithaim, and Gederah, and Gederothaim; fourteen cities with their villages:
NIV 英 Shaaraim, Adithaim and Gederah (or Gederothaim)--fourteen towns and their villages.

第37句

和合本 又有洗楠、哈大沙、麦大迦得、
拼音版 Yòu yǒu xǐ nán, Hādàshā, maì dà Jiādé,
吕振中 又有洗楠、哈大沙、麦大迦得、
新译本 又有洗楠、哈大沙、麦大.迦得、
现代译 又有洗楠、哈大沙、麦大迦得、
当代译 又包括洗楠、哈大沙、麦大迦得、
思高本 责南、哈达沙、米革达耳加得、
文理本 洗楠、哈大沙、麦大迦得、
修订本 又有洗楠、哈大沙、麦大.迦得、
KJV 英 Zenan, and Hadashah, and Migdalgad,
NIV 英 Zenan, Hadashah, Migdal Gad,

第38句

和合本 底连、米斯巴、约帖、
拼音版 Dǐ lián, Mǐsībā, yuē tiē,
吕振中 底连、米斯巴、约帖、
新译本 底连、米斯巴、约帖、
现代译 底连、米斯巴、约帖、
当代译 底连、米斯巴、约帖、
思高本 狄耳罕、米兹培、约刻特耳、
文理本 底连、米斯巴、约帖、
修订本 底连、米斯巴、约帖、
KJV 英 And Dilean, and Mizpeh, and Joktheel,
NIV 英 Dilean, Mizpah, Joktheel,

第39句

和合本 拉吉、波斯加、伊矶伦、
拼音版 Lājí, Bōsī jiā, Yījīlún,
吕振中 拉吉、波斯加、伊矶伦、
新译本 拉吉、波斯加、伊矶伦、
现代译 拉吉、波斯加、伊矶伦、
当代译 拉吉、波斯加、伊矶伦、
思高本 拉基士、波兹卡特、厄革隆。
文理本 拉吉、波斯加、伊矶伦、
修订本 拉吉、波斯加、伊矶伦、
KJV 英 Lachish, and Bozkath, and Eglon,
NIV 英 Lachish, Bozkath, Eglon,

第40句

和合本 迦本、拉幔、基提利、
拼音版 Jiā ben, lā màn, Jītí lì,
吕振中 迦本、拉玛斯(有古卷∶拉幔)、基提利、
新译本 迦本、拉幔、基提利、
现代译 迦本、拉幔、基提利、
当代译 迦本、拉幔、基提利、
思高本 加朋、拉赫玛斯、基特里士、
文理本 迦本、拉幔、基提利、
修订本 迦本、拉幔、基提利、
KJV 英 And Cabbon, and Lahmam, and Kithlish,
NIV 英 Cabbon, Lahmas, Kitlish,

第41句

和合本 基低罗、伯大衮、拿玛、玛基大,共十六座城,还有属城的村庄。
拼音版 Jī dī luō, bǎi dà gún, Námǎ, Mǎjīdà, gòng shí liù zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 基低罗、伯大衮、拿玛、玛基大∶十六座城,还有属这些城的村庄。
新译本 基低罗、伯.大衮、拿玛、玛基大,共十六座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 基低罗、伯大衮、拿玛,和玛基大,共十六座城,以及附近的村庄。
当代译 基低罗、伯大衮、拿玛、玛基大,共十六座城和附近的乡村。
思高本 革德洛特、贝特达贡、纳阿玛、玛刻达:共计十六座城和所属村镇。
文理本 基低罗、伯大衮、拿玛、玛基大、共十六邑、与其乡里、
修订本 基低罗、伯.大衮、拿玛、玛基大,共十六座城,还有所属的村庄。
KJV 英 And Gederoth, Bethdagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen cities with their villages:
NIV 英 Gederoth, Beth Dagon, Naamah and Makkedah--sixteen towns and their villages.

第42句

和合本 又有立拿、以帖、亚珊、
拼音版 Yòu yǒu Lìná, yǐ tiē, yà shān,
吕振中 又有立拿、以帖、亚珊、
新译本 又有立拿、以帖、亚珊、
现代译 又有立拿、以帖、亚珊、
当代译 还有立拿、以帖、亚珊、
思高本 里贝纳、厄特尔、阿商、
文理本 立拿、以帖、亚珊、
修订本 又有立拿、以帖、亚珊、
KJV 英 Libnah, and Ether, and Ashan,
NIV 英 Libnah, Ether, Ashan,

第43句

和合本 益弗他、亚实拿、尼悉、
拼音版 Yì Fú tā, yà shí ná, ní xī,
吕振中 益弗他、亚实拿、尼悉、
新译本 益弗他、亚实拿、尼悉、
现代译 益弗他、亚实拿、尼悉、
当代译 益弗他、亚实拿、民悉、
思高本 依弗达、阿市纳、乃漆布、
文理本 益弗他、亚实拿、尼悉、
修订本 益弗他、亚实拿、尼悉、
KJV 英 And Jiphtah, and Ashnah, and Nezib,
NIV 英 Iphtah, Ashnah, Nezib,

第44句

和合本 基伊拉、亚革悉、玛利沙,共九座城,还有属城的村庄。
拼音版 Jī yī lā, yà gé xī, mǎ lì shà, gōng jiǔ zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 基伊拉、亚革悉、玛利沙∶共九座城,还有属这些城的村庄。
新译本 基伊拉、亚革悉、玛利沙,共九座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 基伊拉、亚革悉,和玛利沙,共九座城,以及附近的村庄。
当代译 基伊拉、亚革悉、玛利沙,共九座城以及附近的乡村。
思高本 刻依拉、阿革齐布、玛勒沙:共计九座城和所属村镇;
文理本 基伊拉、亚革悉、玛利沙、共九邑、与其乡里、
修订本 基伊拉、亚革悉、玛利沙,共九座城,还有所属的村庄。
KJV 英 And Keilah, and Achzib, and Mareshah; nine cities with their villages:
NIV 英 Keilah, Aczib and Mareshah--nine towns and their villages.

第45句

和合本 又有以革伦和属以革伦的镇市村庄。
拼音版 Yòu yǒu Yǐgélún hé shǔ Yǐgélún de zhèn shì cūnzhuāng.
吕振中 又有以革伦、和属以革伦的厢镇和村庄;
新译本 又有以革伦,和属于以革伦的市镇村庄;
现代译 又有以革伦和附近的村镇,
当代译 此外,又包括以革伦和附近的市镇乡村;
思高本 尚有厄刻龙和所属城镇。
文理本 以革伦、与其属邑乡里、
修订本 又有以革伦和所属的乡镇与村庄,
KJV 英 Ekron, with her towns and her villages:
NIV 英 Ekron, with its surrounding settlements and villages;

第46句

和合本 从以革伦直到海,一切靠近亚实突之地,并属其地的村庄。
拼音版 Cóng Yǐgélún zhídào hǎi, yīqiè kàojìn Yàshítū zhī dì, bìng shǔ qí dì de cūnzhuāng.
吕振中 从以革伦与海之间、所有靠近亚实突的地、跟那些城的村庄。
新译本 从以革伦直到海,所有靠近亚实突的城和属于这些城的村庄。
现代译 以及从以革伦到地中海、靠近亚实突的所有村庄。
当代译 还有以革伦到地中海一带所有靠近亚实突的城镇和乡村。
思高本 还有从厄刻龙到海,所有靠近阿市多得的城邑和所属村镇。
文理本 自以革伦至海、附近亚实突之处、与其乡里、
修订本 从以革伦直到海,一切靠近亚实突之地,以及所属的村庄、
KJV 英 From Ekron even unto the sea, all that lay near Ashdod, with their villages:
NIV 英 west of Ekron, all that were in the vicinity of Ashdod, together with their villages;

第47句

和合本 亚实突和属亚实突的镇市村庄,迦萨和属迦萨的镇市村庄,直到埃及小河,并大海和靠近大海之地。
拼音版 Yà shí tū hé shǔ Yàshítū de zhèn shì cūnzhuāng. Jiāsà hé shǔ Jiāsà de zhèn shì cūnzhuāng. zhídào Aijí xiǎo hé, bìng dà hǎi hé kàojìn dà hǎi zhī dì.
吕振中 亚实突、和属亚实突的厢镇村庄;迦萨、和属迦萨的厢镇村庄;直到埃及小河、跟大海、与海的沿岸。
新译本 亚实突和属于亚实突的市镇村庄;迦萨和属于迦萨的市镇村庄;直到埃及小河和大海沿岸的地方。
现代译 又有亚实突和迦萨,连同附近的村镇,直到埃及边境的河流和地中海岸。
当代译 又包括亚实突和附近的乡村;迦萨和附近的乡村,直到埃及小河、地中海和沿岸的地方。
思高本 阿市多得和所属城镇,迦萨和所属城镇,直到埃及小河;并以大海为界
文理本 亚实突与其属邑乡里、迦萨与其属邑乡里、至埃及溪、延及大海为界、
修订本 亚实突和所属的乡镇与村庄,迦萨和所属的乡镇与村庄,到埃及溪谷,直到大海以及沿海一带之地。
KJV 英 Ashdod with her towns and her villages, Gaza with her towns and her villages, unto the river of Egypt, and the great sea, and the border thereof:
NIV 英 Ashdod, its surrounding settlements and villages; and Gaza, its settlements and villages, as far as the Wadi of Egypt and the coastline of the Great Sea.

第48句

和合本 在山地有沙密、雅提珥、梭哥、
拼音版 Zaì shān dì yǒu shā mì, yǎ tí Er, Suōgē,
吕振中 在山地有沙密、雅提珥、梭哥、
新译本 在山地有沙密、雅提珥、梭哥、
现代译 在山区有:沙密、雅提珥、梭哥、
当代译 在山地的包括沙密、雅提珥、梭哥、
思高本 在山地有沙米尔,雅提尔、索苛、
文理本 在山地有沙密、雅提珥、梭哥、
修订本 在山区有沙密、雅提珥、梭哥、
KJV 英 And in the mountains, Shamir, and Jattir, and Socoh,
NIV 英 In the hill country: Shamir, Jattir, Socoh,

第49句

和合本 大拿、基列萨拿(基列萨拿就是底璧)、
拼音版 Dà ná, Jīliè sà ná ( Jīliè sà ná jiù shì Dǐbì ),
吕振中 大拿、基列萨拿、[基列萨拿、就是底璧]、
新译本 大拿、基列.萨拿(基列.萨拿就是底璧)、
现代译 大拿、基列萨拿(就是底璧)、
当代译 大拿、基列萨拿(即底璧)、
思高本 达纳、克黎雅特色费尔,即德彼尔、
文理本 大拿、基列萨拿、即底璧、
修订本 大拿、基列.萨拿,基列.萨拿就是底璧,
KJV 英 And Dannah, and Kirjathsannah, which is Debir,
NIV 英 Dannah, Kiriath Sannah (that is, Debir),

第50句

和合本 亚拿伯、以实提莫、亚念、
拼音版 Yànábǎi, Yǐshí tí mò, yà niàn,
吕振中 亚拿伯、以实提莫、亚念、
新译本 亚拿伯、以实提莫、亚念、
现代译 亚拿伯、以实提莫、亚念、
当代译 亚拿伯、以实提莫、亚念、
思高本 阿纳布、厄市特摩、阿宁、
文理本 亚拿伯、以实提莫、亚念、
修订本 亚拿伯、以实提莫、亚念、
KJV 英 And Anab, and Eshtemoh, and Anim,
NIV 英 Anab, Eshtemoh, Anim,

第51句

和合本 歌珊、何伦、基罗,共十一座城,还有属城的村庄。
拼音版 Gēshān, Hélún, jī luo, gōng shí yī zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 歌珊、何伦、基罗∶十一座城,还有属这些城的村庄。
新译本 歌珊、何伦、基罗,共十一座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 歌珊、何伦,和基罗,共十一座城,以及附近的村庄。
当代译 歌珊、何伦、基罗,共十一座城以及附近的乡村。
思高本 哥笙、曷隆和基罗:共计十一座城所属村镇。
文理本 歌珊、何伦、基罗、共十一邑、与其乡里、
修订本 歌珊、何仑、基罗,共十一座城,还有所属的村庄。
KJV 英 And Goshen, and Holon, and Giloh; eleven cities with their villages:
NIV 英 Goshen, Holon and Giloh--eleven towns and their villages.

第52句

和合本 又有亚拉、度玛、以珊、
拼音版 Yòu yǒu yà lā, Dùmǎ, yǐ shān,
吕振中 又有玛云、迦密、西边弗、淤他、
新译本 又有亚拉、度玛、以珊、
现代译 又有亚拉、度玛、以珊、
当代译 又包括亚拉、度玛、以珊、
思高本 阿辣布、杜玛、厄商、
文理本 亚拉、度玛、以珊、
修订本 又有亚拉、度玛、以珊、
KJV 英 Arab, and Dumah, and Eshean,
NIV 英 Arab, Dumah, Eshan,

第53句

和合本 雅农、伯他普亚、亚非加、
拼音版 Yē nóng, bǎi Tāpǔyà, yà fēi jiā,
吕振中 雅农、伯他普亚、亚非加、
新译本 雅农、伯.他普亚、亚非加、
现代译 雅农、伯他普亚、亚非加、
当代译 雅农、伯他普亚、亚非加、
思高本 雅农、贝特塔普亚、阿费克、
文理本 雅农、伯他普亚、亚非加、
修订本 雅农、伯.他普亚、亚非加、
KJV 英 And Janum, and Bethtappuah, and Aphekah,
NIV 英 Janim, Beth Tappuah, Aphekah,

第54句

和合本 宏他、基列亚巴(基列亚巴就是希伯仑)、洗珥,共九座城,还有属城的村庄。
拼音版 Hóng tā, Jīlièyàbā ( Jīlièyàbā jiù shì Xībǎilún ), xǐ Er, gōng jiǔ zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 宏他、基列亚巴、[基列亚巴就是希伯崙]、洗珥∶九座城,还有属这些城的村庄。
新译本 宏他、基列.亚巴(基列.亚巴就是希伯仑)、洗珥,共九座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 宏他、基列亚巴(就是希伯仑),和洗珥,共九座城,以及附近的村庄。
当代译 宏他、基列亚巴(即希伯仑)和洗珥共九座城,以及附近的乡村。
思高本 胡默达、克黎雅特阿尔巴,即赫贝龙和漆敖尔:共计九座城和所属村镇。
文理本 宏他、基列亚巴、即希伯仑、洗珥、共九邑、与其乡里、
修订本 宏他、基列.亚巴,基列.亚巴就是希伯仑,洗珥,共九座城,还有所属的村庄。
KJV 英 And Humtah, and Kirjatharba, which is Hebron, and Zior; nine cities with their villages:
NIV 英 Humtah, Kiriath Arba (that is, Hebron) and Zior--nine towns and their villages.

第55句

和合本 又有玛云、迦密、西弗、淤他、
拼音版 Yòu yǒu mǎ yún, Jiāmì, Xīfú, yū tā,
吕振中 又有玛云、迦密、西弗、淤他、
新译本 又有玛云、迦密、西弗、淤他、
现代译 又有玛云、迦密、西弗、淤他、
当代译 又有玛云、迦密、西弗、淤他、
思高本 玛红、加尔默尔、齐弗、犹他、
文理本 玛云、迦密、西弗、淤他、
修订本 又有玛云、迦密、西弗、淤他、
KJV 英 Maon, Carmel, and Ziph, and Juttah,
NIV 英 Maon, Carmel, Ziph, Juttah,

第56句

和合本 耶斯列、约甸、撒挪亚、
拼音版 Yé sī liè, yuē diàn, Sǎnuóyà,
吕振中 耶斯列、约甸、撒挪亚、
新译本 耶斯列、约甸、撒挪亚、
现代译 耶斯列、约甸、撒挪亚、
当代译 耶斯列、约甸、撒挪亚、
思高本 依次勒耳、刻约德罕、匝诺亚、
文理本 耶斯列、约甸、撒挪亚、
修订本 耶斯列、约甸、撒挪亚、
KJV 英 And Jezreel, and Jokdeam, and Zanoah,
NIV 英 Jezreel, Jokdeam, Zanoah,

第57句

和合本 该隐、基比亚、亭纳,共十座城,还有属城的村庄。
拼音版 Gāiyǐn, jī bǐ yà, Tíngnà, gōng shí zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 该隐、基比亚、亭纳∶十座城,还有属这些城的村庄。
新译本 该隐、基比亚、亭纳,共十座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 该隐、基比亚,和亭纳,共十座城,以及附近的村庄。
当代译 该隐、基比亚、亭纳,共计十座城和附近的乡村。
思高本 卡因、基贝亚、提默纳:共计十座城和所属村镇。
文理本 该隐、基比亚、亭拿、共十邑、与其乡里、
修订本 该隐、基比亚、亭拿,共十座城,还有所属的村庄。
KJV 英 Cain, Gibeah, and Timnah; ten cities with their villages:
NIV 英 Kain, Gibeah and Timnah--ten towns and their villages.

第58句

和合本 又有哈忽、伯夙、基突、
拼音版 Yòu yǒu Hāhū, Bǎisù, jī tū,
吕振中 又有哈忽、伯夙、基突、
新译本 又有哈忽、伯.夙、基突、
现代译 又有哈忽、伯夙、基突、
当代译 还有哈忽、伯夙、基突、
思高本 哈耳胡耳、贝特族尔、革多尔、
文理本 哈忽、伯夙、基突、
修订本 又有哈忽、伯.夙、基突、
KJV 英 Halhul, Bethzur, and Gedor,
NIV 英 Halhul, Beth Zur, Gedor,

第59句

和合本 玛腊、伯亚诺、伊勒提君,共六座城,还有属城的村庄。
拼音版 Mǎ là, bǎi yà nuò, yī lè tí jūn, gōng liù zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 玛腊、伯亚诺、伊勒提君∶六座城,还有属这些城的村庄。
新译本 玛腊、伯.亚诺、伊勒提君,共六座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 玛腊、伯亚诺,和伊勒提君,共六座城,以及附近的村庄。
当代译 玛腊伯亚诺、伊勒提君,共六座城和附近的乡村。
思高本 玛阿辣特、贝特阿诺特、厄耳特孔:共计六座城和所属村镇。特科亚、厄弗辣大即白冷、培敖尔、厄堂、谷隆、塔堂、索勒、加伦、加林、贝特尔、玛纳:共计十一座城和所属村镇。
文理本 玛腊、伯亚诺、伊勒提君、共六邑、与其乡里、
修订本 玛腊、伯.亚诺、伊勒提君,共六座城,还有所属的村庄。
KJV 英 And Maarath, and Bethanoth, and Eltekon; six cities with their villages:
NIV 英 Maarath, Beth Anoth and Eltekon--six towns and their villages.

第60句

和合本 又有基列巴力(基列巴力就是基列耶琳)、拉巴,共两座城,还有属城的村庄。
拼音版 Yòu yǒu Jīliè bā lì ( Jīliè bā lì jiù shì Jīliè Yélín ), lā bā, gōng liǎng zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 又有基列巴力[基列巴力就是基列耶琳]、拉巴∶两座城,还有属这两城的村庄。
新译本 又有基列.巴力(基列.巴力就是基列.耶琳)、拉巴,共两座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 又有基列巴力(就是基列耶琳)和拉巴两座城,以及附近的村庄。
当代译 此外,又包括基列巴力(即基列耶琳)和拉巴这两座城以及附近的乡村。
思高本 尚有克黎雅特巴尔即克黎雅特耶阿陵和阿辣巴两座城,和所属村镇。
文理本 基列巴力、即基列耶琳、拉巴、共二邑、与其乡里、
修订本 又有基列.巴力,基列.巴力就是基列.耶琳,拉巴,共两座城,还有所属的村庄。
KJV 英 Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, and Rabbah; two cities with their villages:
NIV 英 Kiriath Baal (that is, Kiriath Jearim) and Rabbah--two towns and their villages.

第61句

和合本 在旷野有伯亚拉巴、密丁、西迦迦、
拼音版 Zaì kuàngye yǒu bǎi Yàlābā, mì dīng, xī jiā jiā,
吕振中 在旷野有伯亚拉巴、密丁、西迦迦、
新译本 在旷野有伯.亚拉巴、密丁、西迦迦、
现代译 在旷野有:伯亚拉巴、密丁、西迦迦、
当代译 在荒野的城镇包括伯亚拉巴、密丁、西迦迦、
思高本 在旷野有贝特阿辣巴、米丁、色加加、
文理本 在旷野有伯亚拉巴、密丁、西迦迦、
修订本 在旷野有伯.亚拉巴、密丁、西迦迦、
KJV 英 In the wilderness, Betharabah, Middin, and Secacah,
NIV 英 In the desert: Beth Arabah, Middin, Secacah,

第62句

和合本 匿珊、盐城、隐基底,共六座城,还有属城的村庄。
拼音版 Nì shān, yán chéng, yǐn jī dǐ, gōng liù zuò chéng, hái yǒu shǔ chéng de cūnzhuāng.
吕振中 匿珊、盐城、隐基底∶六座城,还有属这些城的村庄。
新译本 匿珊、盐城、隐.基底,共六座城,还有属于这些城的村庄。
现代译 匿珊、盐城,和隐基底,共六座城,以及附近的村庄。
当代译 匿珊、盐城和隐基底共六座城以及附近的乡村。
思高本 尼贝商、监城和恩革狄:共计六座城和所属村镇。
文理本 匿珊、盐城、隐基底、共六邑、与其乡里、
修订本 匿珊、盐城、隐.基底,共六座城,还有所属的村庄。
KJV 英 And Nibshan, and the city of Salt, and Engedi; six cities with their villages.
NIV 英 Nibshan, the City of Salt and En Gedi--six towns and their villages.

第63句

和合本 至于住耶路撒冷的耶布斯人,犹大人不能把他们赶出去,耶布斯人却在耶路撒冷与犹大人同住,直到今日。
拼音版 Zhìyú zhù Yēlùsǎleng de Yēbùsīrén, Yóudà rén bùnéng bǎ tāmen gǎn chū qù, Yēbùsīrén què zaì Yēlùsǎleng yǔ Yóudà rén tóng zhù, zhídào jīnrì.
吕振中 至于住耶路撒冷的耶布斯人、犹大人却不能把他们赶出;耶布斯人就和犹大人同住在耶路撒冷、直到今日。
新译本 至于住在耶路撒冷的耶布斯人,犹大人不能把他们赶走;所以耶布斯人在耶路撒冷与犹大人同住,直到今日。
现代译 犹大人无法把住在耶路撒冷的耶布斯人赶走,因此耶布斯人仍然跟犹大人一起住在那里,直到今日。
当代译 至於住在耶路撒冷的耶布斯人,犹大人却没有办法把他们赶出去,所以,犹大人只好跟他们一同居住,直到今天。
思高本 至於住在耶路撒冷的耶步斯人,犹大人不能将他们赶走,因此耶步斯人直到今日,仍同犹大人一起住在耶路撒冷。
文理本 居耶路撒冷之耶布斯人、犹大人不能逐之、与之同居耶路撒冷、至于今日、
修订本 至于住耶路撒冷的耶布斯人,犹大人不能把他们赶出去。于是,耶布斯人与犹大人同住在耶路撒冷,直到今日。
KJV 英 As for the Jebusites the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah could not drive them out: but the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem unto this day.
NIV 英 Judah could not dislodge the Jebusites, who were living in Jerusalem; to this day the Jebusites live there with the people of Judah.
约书亚记第十五章   第 15 章 

  书 15:1-4> 神的吩咐明确清楚,神不要百姓自己作主,我…… 

  15:1-4 请留意,神对应许之地的境界与说明都是非常明确的;祂精确地吩咐人所要做的事,把他们所需要的赐下,他们也就没有理由不顺服神。 

  书 15:16-19> 俄陀聂,是个士师吧…… 

  15:16-19 约书亚死后,俄陀聂成为以色列人的第一位士师(参士 1:13 ; 3:9-11 ),把压迫他们的仇敌逐出,使全地再享太平。在以色列人的改革上,他担任重要的角色,继承了父辈迦勒对神的忠心。 

  书 15:19> 水对农业的重要不言自明,迦勒对女儿的爱在此可见一斑…… 

  15:19 押撒向父亲迦勒求浇灌田地的水泉,因为迦勒给她的一块地在南部,非常干燥。迦勒可能是把这块地给她作嫁妆( 15:17 )。──《灵修版圣经注释》